Hiện nay, nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu về quản lý công ngày càng tăng cao, đặc biệt là các chương trình sau đại học. Trong đó, luận văn thạc sĩ quản lý công là một khóa học quan trọng, giúp cho các học viên có thể hiểu sâu hơn về các khía cạnh của quản lý công. Trong bài viết này, cùng Best4team khám phá bộ 10 bài mẫu luận văn thạc sĩ quản lý công kèm 20 đề tài hay để bạn hoàn thiện bài làm của mình một cách xuất sắc nhất.

Luận văn thạc sĩ quản lý công
Luận văn thạc sĩ quản lý công

1. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý công xuất sắc

Tên đề tài: Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của công ty CPTV Thiết Kế – Xây Dựng và Thương Mại MUN

Nội dung bài luận: Bài luận văn thạc sĩ quản lý công trên được tác giả bài viết chia thành các nội dung chính như sau:

Chương I: Mục đích nghiên cứu 7

1.1 Mục đích nghiên cứu và lý do chọn công ty MUN 7

1.2 Phạm vi và mục tiêu nghiên cứu 7

1.3 Kết quả dự kiến 7

Chương II: Tổng quan lý thuyết 8

2.1 Một số khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược 8

2.2 Năm nhiệm vụ chiến lược của quản trị chiến lược 8

2.3 Các công cụ sử dụng để nghiên cứu quản trị chiến lược 9

Chương III: Phương pháp nghiên cứu 10

3.1 Sơ đồ quy trình nghiên cứu 11

3.2 Quy trình nghiên cứu 11

Chương IV: Phân tích chiến lược hiện thời của công ty MUN 13

4.1 Giới thiệu công ty MUN 13

4.2 Thực trạng chiến lược hiện thi của bộ phận sản xuất gỗ nội thất của công ty MUN

Định vị chiến lược trong tam giác chiến lược 13

Sứ mệnh và mục tiêu 13

Cấu trúc ngành 14

Vị thế cạnh tranh 16

Mô hình SWOT của bộ phận gỗ MUN 20

Chương trình hành động chiến lược của công ty 21

Kế hoạch hành động chiến lược 21

Bản đồ chiến lược hiện thời của công ty 23

Ma trận phối hợp các hoạt động hiện thời 24

Rút kinh nghiệm và phản hồi 25

Chương V: Đánh giá chiến lược hiện thời của công ty MUN 26

5.1 Sự gắn kết giữa sứ mệnh và quá trình thực thi chiến lược 26

5.2 Tính hiệu quả của chiến lược 26

5.3 Khó khăn giữa việc gắn kết chiến lược với môi trường 26

5.4 Khó khăn trong triển khai chiến lược 27

Chương VI: Đề xuất 28

6.1 Quan điểm đề xuất 28

6.2 Đề xuất điều chỉnh chiến lược phát triển công ty MAY 28

Thời gian và lộ trình chiến lược 28

Giải pháp tài chính 29

Học hỏi và phát triển 29

Chương  VII: Kết luận 30

Ý nghĩa của các kết quả đạt được 30

Hướng phát triển tiếp theo 30

2. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý công quản lý tài chính và ngân sách

Tên đề tài: “Quản lý tài chính các cơ sở bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính”

Giới thiệu nội dung: Bài mẫu đề tài tập trung phân tích và làm rõ thực trạng quản lý tài chính các cơ sở bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính; từ đó đề xuất giải pháp góp phần tăng cường công tác quản lý tài chính các cơ sở bồi dưỡng cán bộ ngành.

Đọc những mẫu tham khảo luận văn thạc sĩ nói trên, chắc hẳn bạn đọc cũng mong muốn có một bài luận hoàn hảo như thế. Dịch vụ làm luận văn thuê Cần Thơ tại Best4team sẽ là nơi giúp bạn chinh phục bài luận một cách xuất sắc nhất. 

3. Luận văn thạc sĩ quản lý công về chất lượng sản xuất

Tên đề tài: “Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế Shengli Việt Nam”

Cấu trúc bài luận: Bài luận văn thạc sĩ chất lượng sản xuất trên được tác giả viết bao gồm 4 chương, nội dung các chương như sau:

Chương 1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu và cơ sở lý luận, thực tiễn về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2008 áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chương 2. Phương pháp nghiên cứu.

Chương 3. Thực trạng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008 tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Shengli Việt Nam.

Chương 4. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2008 tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Shengli Việt Nam.

4. Bài luận văn thạc sĩ quản lý công về chuỗi cung ứng

Tên đề tài: Nghiên cứu về chuỗi cung ứng các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

Cấu trúc bài luận: Bài luận được viết với cấu trúc như sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG………………………………………………………………………………10

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu về chuỗi cung ứng……………………………

1.2 Cơ sở lý luận về chuỗi cung ứng ………………… 

1.2.1 Khái niệm cơ bản……………………………….. 

1.2.2 Phân loại chuỗi cung ứng ……………………. 

1.2.3 Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chuỗi cung ứng đối với doanh nghiệp sản xuất……

1.2.4 Các hoạt động của chuỗi cung ứng……….. 

1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng

1.2.5.2 Sự gắn kết giữa các tác nhân …………….. 

1.2.5.3 Sự đồng cảm, thân thiện của các tác nhân

1.2.5.4 Mức độ tín nhiệm giữa các tác nhân trong chuỗi cung ứng ………. 

Tóm tắt chương 1 ……………………………………………… 

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …… 

2.1 Câu hỏi nghiên cứu…………………………………… 

2.2 Phương pháp nghiên cứu…………………………… 

2.2.1 Khung lý thuyết …………………………………. 

2.2.2 Quy trình nghiên cứu ………………………….. 

2.2.3 Chọn điểm nghiên cứu………………………… 

2.2.4 Phương pháp thu thập thông tin……………. 

2.2.5 Phương pháp phân tích số liệu……………… 

2.2.6 Phương pháp xử lý, tổng hợp số liệu…….. 

2.3 Hệ thống các chỉ tiêu phân tích ………………….. 

Tóm tắt Chương 2 …………………………………………….. 

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC TA … 

3.1 Khái quát về các doanh nghiệp sản xuất ……… 

3.1.1 Số lượng của các doanh nghiệp sản xuất tại nước ta

3.1.2 Quy mô của các doanh nghiệp sản xuất … 

3.2 Giới thiệu về chuỗi cung ứng ngành hàng thuộc doanh nghiệp sản xuất điện tử Việt Nam

3.3 Phân tích kết quả khảo sát …………………………. 

3.3.1 Kiểm định thang đo khảo sát ……………….. 

3.3.2 Phân tích thống kê mô tả …………………….. 

3.3.3 Phân tích tương quan và hồi quy ………….. 

3.4 Đánh giá chung về hiện trạng chuỗi cung ứng của các đơn vị sản xuất hiện nay

3.4.1 Những điểm đạt được …………………………. 

3.4.2 Những điểm hạn chế …………………………… 

Tóm tắt Chương 3 …………………………………………….. 

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VIỆT NAM…………………..

4.1 Định hướng và mục tiêu phát triển ngành sản xuất và chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp sản xuất ……………………………………. 

4.1.1 Định hướng, mục tiêu cho ngành sản xuất 

4.1.2 Định hướng, mục tiêu cho chuỗi cung ứng

4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp sản xuất..

4.2.1 Giải pháp tăng cường sự hỗ trợ của quản lý cấp cao trong chuỗi cung ứng…….

4.2.2 Giải pháp tăng cường sự gắn kết giữa các tác nhân trong chuỗi cung ứng…………….. 

4.2.3 Giải pháp tăng cường sự thân thiện của các tác nhân

4.2.4 Giải pháp tăng cường sự tín nhiệm của các tác nhân

4.2.5 Giải pháp chia sẻ thông tin của các tác nhân

4.2.6 Giải pháp hỗ trợ khác………………………….. 

4.3 Kiến nghị ………………………………………………… 

Tóm tắt chương 4 ……………………………………………… 

5. Luận văn thạc sĩ quản lý công quản trị nhân lực

Tên đề tài: “Quản trị nhân lực của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc”

Giới thiệu nội dung: Bài luận văn làm rõ thực trạng quản trị nhân lực của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc(Vinafood 1) thông qua phân tích công việc; tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, phát triển… Trên cơ sở đó đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy và hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của Tổng Công ty.

6. Luận văn thạc sĩ quản lý công về sở hữu trí tuệ

Luận văn thạc sĩ quản lý công về sở hữu trí tuệ
Luận văn thạc sĩ quản lý công về sở hữu trí tuệ

Tên đề tài: Quản lý tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Giới thiệu nội dung: Thấu hiểu tầm quan trọng của tài sản trí tuệ, đồng thời cũng nghiên cứu nhiều báo cáo rằng việc quản trị tài sản trí tuệ một cách chiến lược có tác động tích cực tới kết quả kinh doanh và vị thế của doanh nghiệp trong dài hạn. Do đó, tác giả đã lựa chọn đề tài trên để nghiên cứu.

7. Bài luận văn quản lý công quản lý dự án

Tên đề tài: “Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại

và dịch vụ tại Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội”

Giới thiệu nội dung: Bài luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại và dịch vụ của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội như: Hoàn thiện công tác lập dự án, phân tích dự án đầu tư, quản lý tiến độ dự án đầu tư, quản lý chi phí dự án đầu tư và quản lý chất lượng dự án đầu tư.

Một trong những việc làm quan trọng sau khi hoàn thiện các bài luận ở trên chính là bảo vệ. 10+ mẫu bài thuyết trình bảo vệ luận văn thạc sĩ sẽ được Best4team gửi đến bạn đọc ngay tại đây. Tham khảo ngay kẻo lỡ.

8. Luận văn quản lý công về công nghệ thông tin

Tên đề tài: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tại Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Cấu trúc bài luận: Bài luận được tác giả viết theo cấu trúc sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu……………………………………………………………..5

1.1.1. Các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin………………………5

1.1.2. Các nghiên cứu và tài liệu liên quan …………………………………………………7

1.2. Cơ sở lý luận về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ……………………8

1.2.1. Đặc điểm, vai trò, nội dung của ứng dụng công nghệ thông tin…………….8

1.2.2. Quản lý và chức năng của quản lý ……….

1.2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý…….. 

1.2.4. Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin của một số cơ quan nhà nước 

Kết luận Chương 1 …………………………………………….

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……

2.1. Các phương pháp nghiên cứu…………………….

2.2. Quy trình nghiên cứu………………………………..

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH……

3.1. Tổng quan về Ban Quản lý Lăng………………..

3.1.1. Cơ cấu tổ chức …………………………………..

3.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn……………………….

3.1.3. Nhiệm vụ của các tổ chức trong Ban Quản lý Lăng…..

3.2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban Quản lý Lăng………… 

3.2.1. Hạ tầng công nghệ thông tin ……………….

3.2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin …………….

3.2.3. Nhân lực công nghệ thông tin………………

3.2.4. Đánh giá chung về ứng dụng công nghệ thông tin tại Ban Quản lý Lăng

Kết luận Chương 3 …………………………………………….

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH TẠI BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

4.1. Xu hướng phát triển của ứng dụng công nghệ thông tin…..

4.2. Căn cứ, cơ sở pháp lý về ứng dụng công nghệ thông tin ….

4.3. Giải pháp xây dựng hệ thống thông tin quản lý dữ liệu tập trung………… 

4.3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp………………………

4.3.2. Nội dung giải pháp …………………………….

4.4. Điều kiện thực thi giải pháp ………………………

4.4.1. Cải cách quy trình nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin………. 

4.4.2. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin……

4.4.3. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin…….

4.4.4. Kinh phí bảo đảm……………………………….

Kết luận Chương 4 …………………………………………….

9. Mẫu luận văn thạc sĩ quản lý công về quản trị rủi ro

Tên đề tài: “Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh hệ thống sân bóng đá của Công ty Cổ phần Đầu tư F – League tại Hà Nội”

Giới thiệu nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực trạng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần Đầu tƣ F – League tại Hà Nội. Qua đó, thấy đƣợc điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân tồn tại để đề xuất một số giải pháp nhằm phòng ngừa các rủi ro tại Công ty.

10. Đề tài luận văn quản lý công về quan hệ khách hàng

Tên đề tài: “Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ”

Giới thiệu nội dung: Đề tài tập trung vào giải quyết những nội dung chủ yếu về công tác CRM hiện tại đang tồn tại ở Công ty chứ không đưa ra cách giải quyết các vấn đề khác khi phát sinh.

12. 20 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý công

Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý công
Đề tài luận văn thạc sĩ quản lý công

Dưới đây là 20 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý công mới nhất:

 1. Xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng thông qua kênh trực tuyến
 2. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các chiến lược quảng cáo trực tuyến
 3. Phân tích tác động của sự thay đổi nguồn nhân lực đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
 4. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của quản lý tài chính và ngân sách trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 5. Tối ưu hóa quy trình sản xuất thông qua áp dụng kỹ thuật Lean Six Sigma
 6. Nghiên cứu về chiến lược phát triển thị trường cho các doanh nghiệp đang ở giai đoạn phát triển
 7. Đánh giá tác động của hệ thống quản lý chất lượng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
 8. Tìm hiểu về quản lý tài sản trí tuệ và ứng dụng trong các doanh nghiệp hiện nay
 9. Nghiên cứu về quản lý rủi ro và chiến lược phòng ngừa trong môi trường kinh doanh không chắc chắn
 10. Đánh giá tác động của thương hiệu đến chiến lược tiếp cận khách hàng
 11. Phân tích chiến lược đầu tư của các doanh nghiệp và tác động của nó đến sự phát triển kinh doanh
 12. Nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản lý này
 13. Tìm hiểu về ứng dụng công nghệ blockchain trong quản lý sản xuất và kinh doanh
 14. Nghiên cứu về quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp đa quốc gia
 15. Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định mua hàng của khách hàng
 16. Nghiên cứu về quản lý dự án và tối ưu hóa quy trình quản lý này
 17. Nghiên cứu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý công
 18. Đánh giá tác động của chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh và quản lý công
 19. Phát triển chiến lược phát triển sản phẩm bền vững trong thời đại kinh tế chia sẻ
 20. Nghiên cứu về quản lý tài sản trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Đọc các bài mẫu luận văn thạc sĩ tham khảo kể trên, chắc hẳn bạn cũng nhận ra tầm quan trọng của lời cảm ơn luận văn thạc sĩ từ đơn vị Best4team. Đọc và tham khảo thêm tại đây.

Như vậy, trọn bộ 10 mẫu luận văn thạc sĩ quản lý công kèm 20 đề tài hay và chất lượng đã được Best4team gửi đến bạn đầy đủ nhất. Hy vọng đây là nguồn tham khảo hữu ích giúp cho bài luận văn của bạn ấn tượng hơn so với thầy cô. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất.

0/5 (0 Reviews)
Trần Khánh Ngân
Trần Khánh Ngân
Tôi là Trần Khánh Ngân trưởng phòng nội dung tại Công ty Best4Team. Công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website Best4Team.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

LIÊN HỆ

Nếu bạn chưa biết mình cần cung cấp những thông tin gì thì đừng ngại để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Sau khi trao đổi bạn sẽ nhận được:

 • Sự tư vấn tận tâm về tất cả băn khoăn của bạn
 • Báo giá chi tiết và thời hạn hoàn thành.
 • Quy trình làm việc an toàn Hỗ Trợ Viết Báo Cáo

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.