Nghiên cứu về văn học không chỉ giúp chúng ta hiểu thêm về lịch sử và văn hóa, mà còn giúp ta tìm hiểu sâu sắc hơn về con người và xã hội qua các tác phẩm. Luận văn thạc sĩ văn học là một trong những dự án nghiên cứu đầy tiềm năng để khám phá những yếu tố quan trọng trong nghệ thuật viết. Trong bài này, Best4team sẽ cung cấp đến bạn 10 bài luận văn thạc sĩ văn học kèm 50+ đề tài xuất sắc nhất. 

Luận văn thạc sĩ văn học
Luận văn thạc sĩ văn học

1. Mẫu luận văn thạc sĩ văn học Việt Nam xuất sắc

Tên đề tài: Sự kiến tạo căn tính dân tộc qua Việt điện u linh và Lĩnh Nam chích quái

Giới thiệu luận văn: Bài luận văn thạc sĩ văn học Việt Nam được tác giả viết theo dàn ý chi tiết sau đây:

MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………..3

 1. Lý do chọn đề tài………………………………………………………………………………………..3
 2. Lịch sử nghiên cứu……………………………………………………………………………………..5
 3. Mục đích nghiên cứu…………………………………………………………………………………11
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu……………………………………………………………….11
 5. Phương pháp nghiên cứu………………………………………………………………………….12
 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn…………………………………………………………………….13
 7. Đóng góp của luận văn………………………………………………………………………………14
 8. Cấu trúc luận văn ……………………………………………………………………………………..14

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ CĂN TÍNH DÂN TỘC VÀ TÁC PHẨM VIỆT ĐIỆN U LINH, LĨNH NAM CHÍCH QUÁI……………………………15

1.1. Vấn đề căn tính dân tộc trong văn học trung đại Việt Nam………………………….15

1.1.1. Nội hàm về khái niệm căn tính dân tộc…………………………………………………..15

1.1.2. Căn tính dân tộc trong văn học……………………………………………………………..17

1.1.3. Các biến động lịch sử và ý thức dân tộc …………………………………………………18

1.2. Việt điện u linh và Lĩnh Nam chích quái trong sự vận động của lịch sử văn xuôi Việt Nam trung đại……………………………………………………………………………………….20

1.2.1. Khái lược về văn xuôi trung đại Việt Nam………………………………………………20

1.2.2. Việt điện u linh và sự hình thành của nền văn xuôi tự sự Việt Nam trung đại

1.2.3. Lĩnh Nam chích quái và sự hình thành của nền văn xuôi tự sự Việt Nam trung đại………………………………………………………………………………………….23

CHƯƠNG 2: XÁC LẬP CĂN TÍNH DÂN TỘC QUA SỰ ĐỐI KHÁNG, GIAO LƯU VÀ TIẾP NHẬN VĂN HOÁ TRUNG HOA………………………………………..30

2.1. Sự giao lưu và tiếp nhận văn hóa Trung Hoa……………………………………………..30

2.1.1. Tư tưởng tôn giáo: Phật giáo, Đạo giáo, Nho giao………………………………….30

2.1.2. Nguồn gốc xuất thân các vị thần……………………………………………………………34

2.2. Tinh thần đối kháng với văn hóa Trung Hoa ……………………………………………..36

2.2.1. Xác lập căn tính về nguồn gốc và giống nòi Việt Nam……………………………..36

2.2.2. Diễn ngôn khẳng định chủ quyền, độc lập dân tộc…………………………………..41

2.3. Ý thức xây dựng đế chế và đạo sắc phong thần……………………………………….44

2.3.1. Ý thức xây dựng đế chế ……………………………………………………………………..44

2.3.2. Chiến đấu chống tà thần ………………………………………………………………………47

2.3.3. Thần quyền như một công cụ đắc lực duy trì quyền lực của giai cấp thống trị (âm phù) ……………………………………………………………….52

2.3.4. Đạo sắc phong thần …………………………………………………………………………….56

CHƯƠNG 3: XÁC LẬP CĂN TÍNH DÂN TỘC QUA SỰ QUAY TRỞ VỀ VỚI CÁC YẾU TỐ VĂN HOÁ BẢN ĐỊA…………………………………..……………………….61

3.1. Ảnh hưởng của văn hóa dân gian Việt Nam………………………………………………62

3.1.1. Tín ngưỡng dân gian là một bộ phận của văn hóa dân gian ……………………..62

3.1.2. Tín ngưỡng dân gian thờ nhân thần……………………………………………………….64

3.1.3. Tín ngưỡng dân gian thờ nhiên thần………………………………………………………69

3.2. Việt điện u linh và Lĩnh Nam chích quái trong mối quan hệ với Sử ……………..70

3.3. Sự quay trở về với yếu tố dân gian trong Việt điện u linh và Lĩnh Nam chích quái nhìn từ yếu tố hình thức nghệ thuật………………………………………………………….74

3.3.1. Type và motif dân gian…………………………………………………………………………74

3.3.2. Yếu tố “linh” và “quái”……………………………………………………………………….82

Tiểu kết Chương 3………………………………………………………………………………………..85

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………..87

TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………..91

2. Mẫu luận văn thạc sĩ văn học nước ngoài hay

Tên đề tài: Khảo sát sự tiếp nhận văn học Pháp trên Nam Phong tạp chí

Giới thiệu luận văn: Mục đích của bài luận văn thạc sĩ văn học nước ngoài này khảo một cách khách quan về vai trò của trí thức Việt Nam trong quá trình tiếp nhận văn hóa phương Tây. Tạp chí đã xây dựng được một đội ngũ sáng tác văn học mới cho thế hệ 1913 – 1932 và cả thế hệ sau, mở ra một giai đoạn mới cho văn học, tạo đà cho văn học thời kỳ sau đổi mới, đạt nhiều thành tựu giá trị.

Bên cạnh các bài mẫu tham khảo tại đây, một trong những vấn đề khác mà bạn đọc cũng dành nhiều sự quan tâm là giá làm luận văn thạc sĩ thuê, mời bạn đọc tham khảo ngay tại bài viết của Best4team.

3. Mẫu luận văn thạc sĩ văn học trung đại chất lượng

Tên đề tài: Quan niệm nghệ thuật về con người trong văn xuôi sau 1975 của Nguyễn Khắc Trường

Giới thiệu luận văn: Luận văn góp phần làm sáng tỏ quan niệm nghệ thuật về con người của Nguyễn Khắc Trường qua các tác phẩm văn xuôi của ông từ sau 1975 đến nay. Từ đó, giúp người đọc hình dung rõ hơn những đóng góp của một nhà văn có thế mạnh về đề tài nông thôn trong văn học Việt Nam đương đại.

4. Mẫu luận văn thạc sĩ văn học trung đại thời kỳ đổi mới

Tên đề tài: “Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Lê Minh Khuê sau năm 1975”

Giới thiệu luận văn: Bài luận văn thạc sĩ văn học trung đại nghiên cứu thế giới quan và phong cách viết văn của tác giả Lê Minh Khuê. Kết cấu bài luận văn như sau:

LỜI CAM ĐOAN …………………………………………………………………………………………… i

LỜI CẢM ƠN………………………………………………………………………………………………..ii

MỤC LỤC …………………………………………………………………………………………………. i

MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………… 1

Chương 1: LÊ MINH KHUÊ – CUỘC ĐỜI – VĂN NGHIỆP VÀ QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT………………………………………………………………………………………………. 9

1.1. Cuộc đời …………………………………………………………………………………………….. 9

1.1.1 Quê hương và thời niên thiếu…………………………………………………………………. 9

1.1.2. Thời kì trưởng thành và tham gia kháng chiến ………………………………………… 9

1.1.3. Thời kì đất nước hòa bình, thống nhất………………………………………………….. 10

1.2. Văn nghiệp ………………………………………………………………………………………….. 11

1.2.1. Các giai đoạn sáng tác……………………………………………………………………… 12

1.2.2. Sự nghiệp văn chương………………………………………………………………………..14

1.3. Quan niệm nghệ thuật và quan niệm nghệ thuật về con người của Lê Minh Khuê

1.3.1. Quan niệm nghệ thuật ………………………………………………………………………. 15

1.3.2. Quan niệm nghệ thuật của Lê Minh Khuê …………………………………………….. 16

1.3.3. Quan niệm nghệ thuật về con người của Lê Minh Khuê …………………………. 20

Tiểu kết………………………………………………………………………………………………………33

Chương 2: THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN LÊ MINH KHUÊ SAU NĂM 1975 NHÌN TỪ PHưƠNG DIỆN NỘI DUNG ………………………………… 34

2.1. Khái niệm thế giới nhân vật…………………………………………………………………… 34

2.1.1. Nhân vật ……………………………………………………………………………………………34

2.1.2. Thế giới nhân vật ………………………………………………………………………………. 35

2.2. Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Lê Minh Khuê …………………………………. 35

2.2.1. Thế giới nhân vật phong phú, đa dạng gắn với xã hội thời hậu chiến ……….. 35

2.2.2. Thế giới nhân vật mang đậm bản sắc văn hóa Việt và những ám ảnh về đời sống tâm linh………………………………………………………………………………………… 53

2.2.3. Thế giới nhân vật mang những ưu tư có tính triết luận gắn với cuộc sống nhân sinh ……………………………………………………………………………………………. 64

Tiểu kết……………………………………………………………………………………………………….69

Chương 3: THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN LÊ MINH KHUÊ SAU NĂM 1975 NHÌN TỪ PHưƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT …………………………… 70

3.1. Nghệ thuật miêu tả ngoại hình và khắc họa nội tâm nhân vật …………………….. 70

3.1.1. Nghệ thuật miêu tả ngoại hình nhân vật ……………………………………………….. 70

3.1.2. Nghệ thuật khắc họa nội tâm nhân vật………………………………………………….. 75

3.2. Nghệ thuật khắc họa tính cách nhân vật ………………………………………………… 79

3.2.1. Khắc họa tính cách nhân vật thông qua xây dựng tình huống ………………… 79

3.2.2. Khắc họa tính cách nhân vật thông qua hành động ứng xử của nhân vật…. 82

3.3. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ trong xây dựng nhân vật…………………………….. 84

3.3.1. Ngôn ngữ đối thoại…………………………………………………………………………….. 84

3.3.2. Ngôn ngữ độc thoại……………………………………………………………………………. 87

3.3.3. Ngôn ngữ đời thường ………………………………………………………………………… 88

Tiểu kết……………………………………………………………………………………………………….90

KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………………..91

TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………. 94

PHỤ LỤC

5. Luận văn thạc sĩ văn học trung đại về quan điểm con người đặc sắc

Luận văn thạc sĩ văn học trung đại

Tên đề tài: Sự thay đổi quan niệm về con người qua hình tượng người lính trong một số tiểu thuyết Việt Nam đầu thời kỳ đổi mới

Giới thiệu luận văn: Sự đổi mới thể hiện qua nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề, trong đó sự đổi mới, thay đổi trong quan niệm về con người được quan tâm và nghiên cứu sâu rộng. Do đó, bài luận văn thạc sĩ văn học này được ra đời để nghiên cứu sự đổi mới đó.

6. Đề tài luận văn thạc sĩ văn học hiện đại đặc sắc

Tên đề tài: “Đóng góp của Trần Quang Nghiệp trong quá trình hiện đại hóa truyện ngắn Nam bộ đầu thế kỉ XX”

Giới thiệu luận văn: Ngoài phần Mở đầu (16 trang), Kết luận (4 trang), Tài liệu tham khảo (8 trang), Phụ lục (44 trang), phần nội dung chính của luận văn thạc sĩ văn học hiện đại (83 trang) được trình bày theo 3 chương:

Chương I: Bối cảnh xã hội – văn hóa, tiền đề của cuộc đời – sự nghiệp văn chương Trần Quang Nghiệp (23 trang).

Chương II: Giá trị hiện thực trong truyện ngắn Trần Quang Nghiệp (23 trang).

Chương III: Những nét độc đáo trong nghệ thuật viết truyện ngắn của Trần Quang Nghiệp (37 trang)

7. Luận văn thạc sĩ văn học dân gian thấm thía

Tên đề tài: Ảnh hưởng của dân ca dân tộc Mông trong truyện thơ Tiếng hát làm dâu

Giới thiệu luận văn: Bài luận văn thạc sĩ văn học dân gian được tác giả nghiên cứu, đúc kết và truyền tải trong cấu trúc luận văn như sau:

MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………………. 1

NỘI DUNG ……………………………………………………………………………………………… 6

CHƯƠNG 1: TRUYỆN THƠ VÀ CƠ SỞ CỦA MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN CA DÂN TỘC MÔNG VÀ TRUYỆN THƠ TIẾNG HÁT LÀM DÂU ……………. 6

1.1. Khái niệm truyện thơ và sự hình thành truyện thơ trong văn học dân gian

1.1.1. Khái niệm truyện thơ ……………………………………………………………….. 6

1.1.2. Các nhóm truyện thơ tiêu biểu…………………………………………………… 7

1.1.3. Sự hình thành truyện thơ trong văn học dân gian Việt Nam …………. 9

1.2. Cơ sở của mối quan hệ giữa dân ca dân tộc Mông và truyện thơ Tiếng hát làm dâu………………………………………………………………… 12

1.2.1. Cơ sở lịch sử – xã hội ……………………………………………………………… 13

1.2.2. Cơ sở nội tại văn học………………………………………………………………. 17

Tiểu kết …………………………………………………………………………………………………. 25

CHƯƠNG 2: SỰ TIẾP NHẬN NỘI DUNG THẨM MĨ DÂN CA DÂN TỘC MÔNG TRONG TRUYỆN THƠ TIẾNG HÁT LÀM DÂU …………………………. 27

2.1. Đề tài, chủ đề, giá trị nội dung và ý nghĩa tư tưởng……………….. 28

2.1.1. Đề tài và chủ đề…………………………………………………………………….. 28

2.1.2. Giá trị nội dung và ý nghĩa tư tưởng………………………………………… 39

2.2. Phong tục, tập quán và không gian sinh hoạt văn hóa miền núi . 41

2.2.1. Những luật tục, hủ tục lạc hậu, hà khắc trong nghi thức hôn nhân – cưới hỏi……………………………………………………………………………………….. 41

2.2.2. Không gian sinh hoạt văn hóa miền núi…………………………………… 54

2.3. Quan niệm về số phận và tâm lí đặc trưng của con người trong xã hội Mông……………………………………………………………………………. 57

2.4. Tâm trạng nhân vật trữ tình:…………………………………………….. 60

Tiểu kết …………………………………………………………………………………………………. 70

CHƯƠNG 3: SỰ CHUYỂN HÓA CÁC YẾU TỐ THI PHÁP DÂN CA DÂN TỘC MÔNG TRONG TRUYỆN THƠ TIẾNG HÁT LÀM DÂU…………………. 72

3.1. Hệ thống cốt truyện và kết cấu ………………………………………….. 72

3.1.1. Yếu tố tự sự tạo nên cốt truyện………………………………………………… 72

3.1.2. Sự vận động của cốt truyện theo xu hướng kết thúc bi kịch………… 77

3.1.3. Kết cấu trùng điệp và kết cấu tương phản ………………………………… 82

3.2. Mô – tip nhân vật và mô- típ biểu tƯợng ……………………………… 86

3.2.1. Mô – típ nhân vật anh yêu – em yêu ………………………………………… 86

3.2.2. Mô – típ biểu tượng con đường……………………………………………….. 87

3.3. Tuyến nhân vật và hình tƯợng nhân vật trữ tình…………………… 90

3.3.1. Tuyến nhân vật chính diện – phản diện……………………………………. 90

3.3.2. Tuyến nhân vật trung tâm – ngoại biên……………………………………. 92

3.3.3. Hình tượng nhân vật trữ tình : nhân vật em yêu……………………….. 94

3.4. Phong cách trữ tình ……………………………………………………………….. 95

3.4.1. Lời văn nghệ thuật ………………………………………………………………… 95

3.4.2. Nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật……………………………. 96

3.4.3. Ngôn ngữ và hình ảnh giàu chất thơ……………………………………….. 97

3.4.4. Phương thức và hình thức diễn xướng …………………………………….. 99

Tiểu kết ……………………………………………………………………………………………….. 101

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………….. 103

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………… 105

PHỤ LỤC…………………………………………………………………………………………….. 108

8. Mẫu luận văn thạc sĩ văn học nước ngoài đáng xem

Tên đề tài: Biểu tượng nghệ thuật trong tiểu thuyết của Albert Camus

Giới thiệu luận văn: Bài mẫu luận văn thạc sĩ văn học nước ngoài này muốn đóng góp một cách đọc tiểu thuyết của Albert Camus nói riêng, các tác phẩm của Camus nói chung, và cũng hy vọng là gợi ý về một cách đọc tiểu thuyết phương Tây hiện đại.

Sau khi đã có một bài luận văn thạc sĩ văn học hoàn chỉnh, bước tiếp theo bạn cần chuẩn bị là trình bày luận văn thạc sĩ . Tham khảo nhiều mẹo hữu ích từ Best4team ngay kẻo lỡ.

9. Luận văn thạc sĩ văn học Việt Nam chi tiết

Tên đề tài: “Đặc điểm thơ và trường ca Nguyễn Trọng Tạo”

Giới thiệu luận văn: Tìm hiểu đặc điểm thơ và trường ca Nguyễn Trọng Tạo tác giả luận văn thạc sĩ văn học hy vọng sẽ mang lại cho độc giả cách tiếp cận mới đối với một tên tuổi gắn liền với những thi phẩm đã, đang và sẽ luôn song hành cùng hồn thơ dân tộc.

10. Đề tài luận văn thạc sĩ văn học thời trung đại điểm cao

Tên đề tài: Truyện truyền kỳ Việt Nam thời trung đại – Diện mạo và đặc trưng nghệ thuật

Giới thiệu luận văn: Đề tài mang tính nghiệp vụ sư phạm bởi các tác phẩm thuộc thể loại truyện truyền kỳ và truyện ký mang yếu tố truyền kỳ trong văn học trung đại Việt Nam hiện đã được đưa vào giảng dạy tương đối nhiều trong chương trình Ngữ văn ở các bậc Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Cao đẳng và Đại học.

11. 45 Đề tài luận văn thạc sĩ văn học tiêu biểu nhất

Đề tài luận văn thạc sĩ văn học phổ biến
Đề tài luận văn thạc sĩ văn học phổ biến

10.1. 20 Đề tài luận văn thạc sĩ văn học Việt Nam

Dưới đây là 20 đề tài luận văn thạc sĩ về văn học Việt Nam:

 1. Nghiên cứu về sự xuất hiện và phát triển của thể loại tiểu thuyết Việt Nam trong thế kỷ XX.
 2. Phân tích tác phẩm “Đất nước” của nhà văn Nguyễn Tuân.
 3. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại truyện ngắn Việt Nam trong giai đoạn 1945-1975.
 4. Tác động của văn học phương Tây đối với văn học Việt Nam trong thế kỷ XX.
 5. Phân tích tác phẩm “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao.
 6. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại thơ ca Việt Nam trong thế kỷ XX.
 7. Phân tích tác phẩm “Tắt đèn” của nhà văn Ngô Tất Tố.
 8. Tác động của truyền thống văn học Việt Nam đối với văn học hiện đại.
 9. Nghiên cứu về tác động của cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam đối với văn học Việt Nam.
 10. Phân tích tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài.
 11. Nghiên cứu về sự phát triển của văn học thiếu nhi Việt Nam trong thế kỷ XX.
 12. Tác động của văn hóa dân gian Việt Nam đối với văn học Việt Nam.
 13. Phân tích tác phẩm “Lão Hạc” của nhà văn Tô Hoài.
 14. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại tiểu luận Việt Nam trong thế kỷ XX.
 15. Tác động của chủ nghĩa xã hội đối với văn học Việt Nam trong giai đoạn 1945-1975.
 16. Phân tích tác phẩm “Truyện Kiều” của nhà văn Nguyễn Du.
 17. Nghiên cứu về sự phát triển của văn học cải lương Việt Nam trong thế kỷ XX.
 18. Tác động của phong trào thơ mới đối với văn học Việt Nam.
 19. Phân tích tác phẩm “Bến đò” của nhà văn Vũ Trọng Phụng.
 20. Nghiên cứu về sự phát triển của văn học trẻ Việt Nam trong thế kỷ XXI.
Bên cạnh các đề tài hay, Best4team còn hỗ trợ cung cấp đến bạn các bài đề cương luận văn thạc sĩ mẫu không kém phần chất lượng. Tham khảo ngay để nâng cao kiến thức và chinh phục thành công giấc mơ điểm cao của bạn nhé.

10.2. 24 Đề tài luận văn thạc sĩ văn học nước ngoài

Dưới đây là 24 đề tài luận văn thạc sĩ về văn học nước ngoài:

 1. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại tiểu thuyết Anh Quốc trong thế kỷ XX.
 2. Phân tích tác phẩm “Tôi là legend” của Richard Matheson.
 3. Tác động của phong trào tiểu thuyết phương Tây đối với văn học Trung Quốc.
 4. Phân tích tác phẩm “Nhật ký Anne Frank” của Anne Frank.
 5. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại truyện ngắn Mỹ trong thế kỷ XX.
 6. Tác động của truyền thống văn học Anh Quốc đối với văn học hiện đại.
 7. Phân tích tác phẩm “Trò chuyện cùng các vị thánh” của James Joyce.
 8. Tác động của văn hóa dân gian Châu Âu đối với văn học Trung Quốc.
 9. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại tiểu thuyết Pháp trong thế kỷ XX.
 10. Phân tích tác phẩm “Tình yêu trong thời chiến” của Erich Maria Remarque.
 11. Tác động của văn hóa dân gian Ấn Độ đối với văn học Trung Quốc.
 12. Sự phát triển của thể loại tiểu thuyết Anh trong thế kỷ XIX.
 13. Phân tích tác phẩm “Tội ác và hình phạt” của nhà văn Nga Fyodor Dostoevsky.
 14. Nghiên cứu về tác động của những cuộc cách mạng đối với văn học Pháp.
 15. Sự phát triển của thể loại truyện ngắn Mỹ trong thế kỷ XX.
 16. Phân tích tác phẩm “Cuốn theo chiều gió” của nhà văn Mỹ Margaret Mitchell.
 17. Nghiên cứu về sự phát triển của văn học hiện đại Đức.
 18. Phân tích tác phẩm “Án tử hình” của nhà văn Anh Charles Dickens.
 19. Tác động của văn học Nga đối với văn học Trung Quốc.
 20. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại thơ Tây Ban Nha trong thế kỷ XX.
 21. Phân tích tác phẩm “Cô gái đến từ hôm qua” của nhà văn Pháp Françoise Sagan.
 22. Sự phát triển của văn học Canada trong thế kỷ XX.
 23. Phân tích tác phẩm “Mười hai chàng lính” của nhà văn Nga Boris Pasternak.
 24. Nghiên cứu về tác động của văn học Đức đối với văn học Nga.

11.3. 25 đề tài luận văn thạc sĩ văn học hiện đại

Dưới đây là 25 đề tài luận văn thạc sĩ về văn học hiện đại hay nhất:

 1. Phân tích tác phẩm “Một người đi” của nhà văn Marguerite Duras.
 2. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại tiểu thuyết hiện đại trong văn học thế giới.
 3. Tác động của văn học Mỹ đối với văn học thế giới trong thế kỷ XX.
 4. Phân tích tác phẩm “Cô gái đến từ địa ngục” của nhà văn Syliva Plath.
 5. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại truyện ngắn hiện đại trong văn học thế giới.
 6. Phân tích tác phẩm “Nhà giả kim” của nhà văn Paulo Coelho.
 7. Tác động của văn học Anh đối với văn học thế giới trong thế kỷ XX.
 8. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại tiểu luận hiện đại trong văn học thế giới.
 9. Phân tích tác phẩm “Đấu trường sinh tử” của nhà văn Suzanne Collins.
 10. Tác động của văn học Pháp đối với văn học thế giới trong thế kỷ XX.
 11. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại tiểu thuyết kinh dị trong văn học thế giới.
 12. Phân tích tác phẩm “Những người khốn khổ” của nhà văn Fyodor Dostoevsky.
 13. Tác động của văn học Đức đối với văn học thế giới trong thế kỷ XX.
 14. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại tiểu thuyết tình cảm trong văn học thế giới.
 15. Phân tích tác phẩm “Bố già” của nhà văn Mario Puzo.
 16. Tác động của văn học Nga đối với văn học thế giới trong thế kỷ XX.
 17. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại truyện tranh hiện đại trong văn học thế giới.
 18. Phân tích tác phẩm “Ánh đèn rực rỡ” của nhà văn F. Scott Fitzgerald.
 19. Tác động của văn học Nhật Bản đối với văn học thế giới trong thế kỷ XX.
 20. Phân tích tác phẩm “Bên kia bờ” của nhà văn Albert Camus.
 21. Tác động của văn học Latin đối với văn học thế giới trong thế kỷ XX.
 22. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại tiểu thuyết lịch sử trong văn học thế giới.
 23. Phân tích tác phẩm “Tôi là người máy” của nhà văn Isaac Asimov.
 24. Tác động của văn học Trung Quốc đối với văn học thế giới trong thế kỷ XX.
 25. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại truyện ma hiện đại trong văn học thế giới.

11.4. Đề tài luận văn thạc sĩ văn học trung đại 

Dưới đây là 30 đề tài luận văn thạc sĩ về văn học trung đại hay nhất:

 1. Tác động của triết học Aristoteles đối với văn học trung đại.
 2. Phân tích tác phẩm “Canterbury Tales” của nhà văn Geoffrey Chaucer.
 3. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại thơ tình trong văn học trung đại.
 4. Phân tích tác phẩm “Beowulf” của tác giả chưa rõ.
 5. Tác động của triết học Platon đối với văn học trung đại.
 6. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại truyện cổ tích trong văn học trung đại.
 7. Phân tích tác phẩm “Divine Comedy” của nhà văn Dante Alighieri.
 8. Tác động của triết học Stoicism đối với văn học trung đại.
 9. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại thơ tôn giáo trong văn học trung đại.
 10. Phân tích tác phẩm “Sir Gawain and the Green Knight” của tác giả chưa rõ.
 11. Tác động của triết học Neoplatonism đối với văn học trung đại.
 12. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại truyện đấu tranh trong văn học trung đại.
 13. Phân tích tác phẩm “The Song of Roland” của tác giả chưa rõ.
 14. Tác động của triết học Scholasticism đối với văn học trung đại.
 15. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại truyện chân thực trong văn học trung đại.
 16. Phân tích tác phẩm “Le Morte d’Arthur” của nhà văn Thomas Malory.
 17. Tác động của triết học Epicureanism đối với văn học trung đại.
 18. Nghiên cứu về sự phát triển của thể loại truyện tình trong văn học trung đại.
 19. Phân tích tác phẩm “The Decameron” của nhà văn Giovanni Boccaccio.
 20. Tác động của triết học Aquinas đối với văn học trung đại.
 21. Phân tích tác phẩm “The Canterbury Tales” của nhà văn Geoffrey Chaucer.
 22. Nghiên cứu về sự phát triển của văn học Anh vào thời kỳ Trung đại.
 23. Tác động của văn học Ý đối với văn học thế giới trong thời kỳ Trung đại.
 24. Phân tích tác phẩm “Beowulf” của tác giả không rõ.
 25. Nghiên cứu về sự phát triển của văn học Pháp vào thời kỳ Trung đại.
 26. Tác động của văn học Tây Ban Nha đối với văn học thế giới trong thời kỳ Trung đại.
 27. Phân tích tác phẩm “The Divine Comedy” của nhà văn Dante Alighieri.
 28. Nghiên cứu về sự phát triển của văn học Đức vào thời kỳ Trung đại.
 29. Tác động của văn học Hy Lạp đối với văn học thế giới trong thời kỳ Trung đại.
 30. Phân tích tác phẩm “The Book of the City of Ladies” của nhà văn Christine de Pizan.

Luận văn thạc sĩ văn học là một công cụ hữu ích giúp khám phá các yếu tố quan trọng trong nghệ thuật viết, đồng thời cũng đóng góp tích cực cho sự phát triển của lĩnh vực này. Hy vọng rằng những mẫu bài tham khảo trên đây từ Best4team đã giúp ích cho bạn trong công cuộc chinh phục điểm cao luận văn thạc sĩ. Nếu còn bất cứ thông tin cần tư vấn, liên hệ ngay Best4team để được tư vấn nhé.

0/5 (0 Reviews)
Trần Khánh Ngân
Trần Khánh Ngân
Tôi là Trần Khánh Ngân trưởng phòng nội dung tại Công ty Best4Team. Công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website Best4Team.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

LIÊN HỆ

Nếu bạn chưa biết mình cần cung cấp những thông tin gì thì đừng ngại để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Sau khi trao đổi bạn sẽ nhận được:

 • Sự tư vấn tận tâm về tất cả băn khoăn của bạn
 • Báo giá chi tiết và thời hạn hoàn thành.
 • Quy trình làm việc an toàn Hỗ Trợ Viết Báo Cáo

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.