Quản trị quan hệ khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phù hợp để duy trì quan hệ với khách hàng, xây dựng khách hàng trung thành để gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Sau đây, Best4team sẽ tổng hợp 10 mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng xuất sắc nhất. Mời các bạn tham khảo!

Luận Văn Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng
Luận Văn Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng

1. Bài mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng ở ngân hàng BIDV Hòa Bình.

– Tên đề tài: Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng cá nhân cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển (BIDV) Hoà Bình.

Nội dung:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại.
 • Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hòa bình.
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hòa bình.

2. Bài mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng ở ngân hàng TMCP Tiên Phong.

– Tên đề tài: Ảnh hưởng của các yếu tố quản trị quan hệ khách hàng đến sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Nội dung:

 • Chương 1 Tổng quan về đề tài nghiên cứu: Khái quát lý do nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu
 • Chương 2 Cơ sở lý thuyết và Mô hình nghiên cứu: Giới thiệu tổng quan về quản trị quan hệ khách hàng, các mô hình nghiên cứu trước đó về các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị quan hệ khách hàng và các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.
 • Chương 3 Phương pháp nghiên cứu: Giới thiệu quy trình nghiên cứu, thu thập và xử lý số liệu, thang đo, mẫu và các phương pháp phân tích dữ liệu.
 • Chương 4 Kết quả nghiên cứu: Trình bày các kết quả nghiên cứu, bao gồm thống kê mẫu, kiểm định thang đo, phân tích nhân tố, phân tích hồi quy đa biến.
 • Chương 5 Kết luận và kiến nghị: Trình bày kết luận của nghiên cứu, đề xuất ứng dụng các kết quả nghiên cứu, hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo.
Luận văn quản trị quan hệ khách hàng ở ngân hàng TMCP Tiên Phong
Luận văn quản trị quan hệ khách hàng ở ngân hàng TMCP Tiên Phong

3. Bài mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng ở công ty Dịch vụ Viễn thông.

– Tên đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng đối với nhóm KHCN tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông.

Nội dung:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động quản trị quan hệ khách hàng của doanh nghiệp
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng đối với nhóm KHCN tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị quan hệ khách hàng đối với nhóm KHCN tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông

4. Bài mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

– Tên đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

Nội dung:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng thương mại.
 • Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam.
 • Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam.
Luận văn quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Luận văn quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

5. Bài mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga.

– Tên đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga.

Nội dung:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng thương mại.
 • Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga.
 • Chương 3: Giải pháp về quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động cấp tín dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga.

6. Bài mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng

Tên đề tài: Các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư & Phát triển (BIDV) Hòa Bình

Nội dung: Bài luận sử dụng phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với các học thuyết kinh tế, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh và trình bày nội dung với 3 chương bao gồm:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
 • Chương 2: Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hòa bình
 • Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Hòa bình

7. Bài mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng tại khách sạn

Tên đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại khách sạn Xanh – Huế

Nội dung: Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu quan hệ với những khách hàng là các công ty lữ hành gửi khách, các doanh nghiệp và các cá nhân thường xuyên sử dụng dịch vụ của khách sạn Xanh – Huế. Bài luận được thực hiện để làm rõ 2 mục tiêu:

 • Làm rõ lý luận về quản trị quan hệ khách hàng, tiến trình xây dựng quản trị quan hệ khách hàng tại các doanh nghiệp nói chung và tại khách sạn nói riêng.
 • Đánh giá thực trạng xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại khách sạn Xanh – Huế từ đó xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại khách sạn Xanh Huế được hoàn chỉnh hơn.

8. Bài mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần

Tên đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu Đà Nẵng (Vietfracht Đà Nẵng).

Nội dung: Ngoài các phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo , danh mục bảng biểu, hình vẽ và mục lục; luận văn được thực hiện với 3 nội dung lớn bao gồm:

 • Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng được ứng dụng trong lĩnh vực vận tải và thuê tàu.
 • Chương 2: Thực trạng về công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Cổ phần Vận Tải và Thuê Tàu Đà Nẵng.
 • Chương 3: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Công ty Cổ Phần Vận Tải và Thuê Tàu Đà Nẵng.

9. Bài mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng của các yếu tố quản trị

Tên đề tài: Ảnh hưởng của các yếu tố quản trị quan hệ khách hàng đến sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Nội dung: Ngoài phần tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được kết cấu thành 5 chương

sau đây:

 • Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu: Khái quát lý do nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu
 • Chương 2: Cơ sở lý thuyết và Mô hình nghiên cứu: Giới thiệu tổng quan về quản trị quan hệ khách hàng, các mô hình nghiên cứu trước đó về các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị quan hệ khách hàng và các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng.
 • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu: Giới thiệu quy trình nghiên cứu, thu thập và xử lý số liệu, thang đo, mẫu và các phương pháp phân tích dữ liệu.
 • Chương 4: Kết quả nghiên cứu: Trình bày các kết quả nghiên cứu, bao gồm thống kê mẫu, kiểm định thang đo, phân tích nhân tố, phân tích hồi quy đa biến.
 • Chương 5: Kết luận và kiến nghị: Trình bày kết luận của nghiên cứu, đề xuất ứng dụng các kết quả nghiên cứu, hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo.

10. Bài mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng tại công ty sữa

Tên đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Sữa Đậu nành Việt Nam (Vinasoy).

Nội dung: Bài luận được thực hiện và trình bày nhằm đạt được 3 mục tiêu bao gồm:

 • Tổng hợp hệ thống cơ sở lý luận, lý thuyết về khách hàng và quản trị quan hệ khách hàng.
 • Phân tích tổng quan hoạt động kinh doanh của Công ty sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy) và đánh giá thực trạng hoạt động quản trị quan hệ khách hàng của công ty trong thời gian qua.
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Sữa đậu nành Việt Nam.

11. Đề tài luận văn quản trị quan hệ khách hàng

Đề tài luận văn quản trị quan hệ khách hàng
Đề tài luận văn quản trị quan hệ khách hàng

– Hiện nay, quản trị quan hệ khách hàng không chỉ là sự lựa chọn của doanh nghiệp như một giải pháp trong kinh doanh, mà còn là điều mà các doanh nghiệp buộc phải thực hiện nếu muốn tồn tại và phát triển trên thị trường cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt.

– Đứng trước quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, đứng trước một thị trường tài chính và tiền tệ được dự báo là có mức độ cạnh tranh sẽ ngày càng trở nên gay gắt, thì việc tìm ra một chiến lược nhằm tìm kiếm, duy trì và phát triển thị phần trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp.

– Nhiều bạn sinh viên đã viết luận văn đi sâu vào nghiên cứu, đánh giá, đề xuất những giải pháp nhằm quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động của doanh nghiệp và chỉ ra được nhóm khách hàng nào của doanh nghiệp cần tập trung nguồn lực để thiết lập quan hệ, duy trì và phát triển thành khách hàng chiến lược.

– Bên dưới là 5 mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng hay nhất, mới nhất mà Best4team đã tổng hợp. Mời các bạn tham khảo!

Mã tài liệu

Đề tài

QT48

Hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần dịch vụ sudico

QT105

Quản trị quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần chứng khoán agribank

QT106

Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy

QT107

Quản trị quan hệ khách hàng tài ngân hàng tmcp công thương Việt Nam

QT108

Quản trị quan hệ khách hàng tại trung tâm hỗ trợ khách hàng ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

Như vậy, bài viết trên đã tổng hợp 10 mẫu luận văn quản trị quan hệ khách hàng xuất sắc nhất, kèm theo link tải bên dưới mỗi mẫu để các bạn dễ dàng tải về tham khảo. Hy vọng sẽ giúp ích được thêm kiến thức viết luận văn cho các bạn. Chúc luận văn của các bạn đạt điểm cao!

0/5 (0 Reviews)
Trần Khánh Ngân
Trần Khánh Ngân
Tôi là Trần Khánh Ngân trưởng phòng nội dung tại Công ty Best4Team. Công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website Best4Team.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

LIÊN HỆ

Nếu bạn chưa biết mình cần cung cấp những thông tin gì thì đừng ngại để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Sau khi trao đổi bạn sẽ nhận được:

 • Sự tư vấn tận tâm về tất cả băn khoăn của bạn
 • Báo giá chi tiết và thời hạn hoàn thành.
 • Quy trình làm việc an toàn Hỗ Trợ Viết Báo Cáo

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.