Trong thời đại hiện nay, việc xây dựng nông thôn mới đã trở thành một trong những chủ đề đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía các chính phủ, tổ chức và cộng đồng quốc tế. Luận văn về xây dựng nông thôn mới sẽ là một chủ đề đầy thú vị và đầy tiềm năng để nghiên cứu. Trong bài luận này, Best4team sẽ mang đến cho bạn đọc bộ 5 mẫu luận văn xây dựng nông thôn mới kèm 30 đề tài hay xuất sắc.

Luận văn xây dựng nông thôn mới
Luận văn xây dựng nông thôn mới

1. Mẫu luận văn thạc sĩ xây dựng nông thôn mới chất lượng

Tên đề tài: Xây dựng nông thôn mới ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang hiện nay

Giới thiệu luận văn: Bài luận văn về xây dựng nông thôn mới được tác giả viết theo cấu trúc sau:

Danh mục các từ viết tắt…………………………………………………………………………. i

Danh mục bảng biểu………………………………………………………………………………ii

MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………….. 3

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN …………………… 6

1.1. Nông thôn và vai trò của nông thôn………………………………………………….. 6

1.1.1. Nông thôn ……………………………………………………………………………. 6

1.1.2. Vai trò của nông thôn……………………………………………………………. 7

1.1.3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nông thôn mới……… 9

1.2. Khái niệm, nội dung, tiêu chí, nguồn lực và các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng nông thôn mới …………………………… 

1.2.1. Khái niệm nông thôn mới……………. 

1.2.2. Nội dung và tiêu chí xây dựng nông thôn mới

1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng nông thôn mới

1.3. Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương trong nước và bài học cho huyện Yên Minh ………………… 

1.3.1. Kinh nghiệm xây dựng NTM tại một số địa phương trong nước

1.3.2. Bài học rút ra cho quá trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang …………………….. 

CHưƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

2.1. Phương pháp luận của đề tài xây dựng Nông thôn mới ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang ………………………………… 

2.1.1. Phương pháp duy vật biện chứng … 

2.1.2. Phương pháp duy vật lịch sử ………. 

2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể của đề tài xây dựng Nông thôn mới ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang………………… 

2.2.1. Phương pháp trừu tượng hóa khoa học

2.2.2. Phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp

2.2.3. Phương pháp logic – lịch sử………… 

2.2.4. Phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu thứ cấp

2.2.5. Phương pháp thống kê ……………….. 

2.2.6. Phương pháp so sánh…………………. 

Chương 3: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN YÊN MINH HIỆN NAY…………………………… 

3.1. Khái quát chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội huyện Yên Minh ảnh hưởng đến chương trình xây dựng nông thôn mới

3.1.1. Điều kiện tự nhiên huyện Yên Minh 

3.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội huyện Yên Minh

3.2. Phân tích thực trạng xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Minh giai đoạn 2011 – 2014………………………………………

3.2.1. Chủ chương, chính sách về xây dựng NTM của chính quyền và Đảng bộ, UBND huyện Yên Minh…………. 

3.2.2. Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Minh giai đoạn 2011 -2014…………… 

3.2.3. Những hạn chế và vấn đề đặt ra cần giải quyết trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Minh ……….. 

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN YÊN MINH HIỆN NAY……………… 

4.1. Mục tiêu, quan điểm xây dựng nông thôn mới ở huyện Yên Minh

4.1.1. Mục tiêu……………………………………. 

4.1.2. Quan điểm ………………………………… 

4.2. Giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Minh………………………………………. 

4.2.1. Giải pháp về nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua ….. 

4.2.2. Xây dựng và phát triển nông nghiệp hiện đại, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phù hợp với điều kiện cụ thể của từng xã…..

4.2.3. Thực hiện và vận dụng tốt các cơ chế, chính sách hiện có một cách hiệu quả.

4.2.4. Xây dựng NTM lấy một nhóm hộ gia đình làm trung tâm

4.2.5. Tập trung huy động và điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn.

4.2.6. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn hiện đại gắn với phát triển đô thị và đô thị hóa…………. 

4.2.7. Tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn …………………….. 

4.2.8. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ các hoạt động xây dựng nông thôn mới.

4.2.9. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước. Đồng thời phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị – xã hội ở nông thôn 

KẾT LUẬN…………………………………………….. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………. 11

Không chỉ cung cấp những mẫu bài luận văn tại đây, Best4team còn hỗ trợ bạn đọc hoàn thiện luận văn của mình. Tìm hiểu thêm về giá làm luận văn thạc sĩ thuê tại Best4team để hoàn thành bài luận của bạn nhanh chóng và xuất sắc nhất. 

2. Luận văn thạc sĩ xây dựng nông thôn mới hay nhất

Tên đề tài: Sự biến đổi văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Long An; trường hợp nghiên cứu tại các tỉnh Cần Đước, Châu Thành, Đức Hòa.

Giới thiệu luận văn: Bài luận văn thạc sĩ về xây dựng nông thôn mới nhằm phân tích một số vấn đề lý luận về xây dựng nông thôn mới, đánh giá thực trạng quá trình thực tiễn ở các tỉnh Cần Đước, Châu Thành, Đức Hòa những năm vừa qua. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trong những năm tới.

3. Mẫu luận văn thạc sĩ về giải pháp xây dựng nông thôn mới

Tên đề tài: ‘‘Một số giải pháp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố

Thái Nguyên”

Giới thiệu luận văn: Bài luận văn về xây dựng nông thôn mới nhằm đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên, nhằm phát hiện những ưu điểm, hạn chế, khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới; từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

4. Luận văn xây dựng nông thôn mới điểm cao

Tài nguyên xây dựng nông thôn mới
Tài nguyên xây dựng nông thôn mới

Tên đề tài: “Tổ chức thực thi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của chính quyền tỉnh Bắc Ninh”

Giới thiệu luận văn: Bài luận văn xây dựng nông thôn mới được đưa ra với câu trúc chia thành 3 phần như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của chính quyền tỉnh.

Chương 2: Phân tích thực trạng tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của chính quyền tỉnh Bắc Ninh.

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của chính quyền tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi sở hữu một bài luận văn thạc sĩ về xây dựng nông thôn mới hoàn chỉnh, việc tiếp theo bạn đọc cần chú ý là trình bày luận văn thạc sĩ .Theo dõi ngay Best4team để có thêm cho mình những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết.

5. Đề tài luận văn về xây dựng nông thôn mới đặc sắc

Tên đề tài: “Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang – thực trạng và giải pháp”

Giới thiệu luận văn: Bài luận văn nhằm bước đầu tìm hiểu về cơ sở, thực trạng cùng những nguyên nhân dẫn đến những khó khăn thách thức trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Vị Thanh, từ đó xác định phương hướng và kiến nghị để góp phần tham mưu Đảng bộ thành phố trong việc giải quyết những vấn đề cấp thiết trên.

6. 30 Đề tài luận văn xây dựng nông thôn mới phổ biến

Đề tài luận văn xây dựng nông thôn mới
Đề tài luận văn xây dựng nông thôn mới

Best4team đã tổng hợp 30 đề tài luận văn thạc sĩ mới nhất dưới đây:

 1. Hiện trạng và giải pháp phát triển nông thôn mới ở Việt Nam.
 2. Đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ phát triển nông thôn mới đến đời sống cộng đồng.
 3. Nghiên cứu các giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường sản xuất nông nghiệp trong khu vực nông thôn mới.
 4. Quản lý và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn mới trong tình hình hiện nay.
 5. Tổ chức sản xuất nông nghiệp trong nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững.
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của đổi mới kinh tế đến phát triển nông thôn mới tại Việt Nam.
 7. Đánh giá hiệu quả của mô hình kinh tế mới trong nông thôn tại Việt Nam.
 8. Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long.
 9. Quản lý tài nguyên thiên nhiên trong nông thôn mới để đạt được mục tiêu phát triển bền vững.
 10. Nghiên cứu các giải pháp hiệu quả để phát triển các sản phẩm nông nghiệp tại nông thôn mới.
 11. Phân tích và đánh giá tác động của kinh tế số đến phát triển nông thôn mới.
 12. Đề xuất mô hình trang trại thông minh để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại nông thôn mới.
 13. Nghiên cứu các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp tại nông thôn mới.
 14. Nghiên cứu quản lý và phát triển nông thôn mới theo hướng bền vững.
 15. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới.
 16. Nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy kinh tế nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
 17. Khảo sát những thách thức trong xây dựng nông thôn mới và đề xuất các giải pháp giải quyết.
 18. Phát triển du lịch nông thôn mới: Tiềm năng và thách thức.
 19. Nghiên cứu về chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới của các nước phát triển.
 20. Nghiên cứu về vai trò của đại diện bản địa trong xây dựng nông thôn mới.
 21. Xây dựng nông thôn mới ở các vùng đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và giải pháp.
 22. Tổ chức sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại các vùng nông thôn mới.
 23. Xây dựng mô hình trang trại thôn quê theo hướng bền vững và hiệu quả.
 24. Phát triển nông nghiệp chăn nuôi sạch và an toàn tại nông thôn mới.
 25. Tìm kiếm giải pháp xây dựng mô hình nông thôn thông minh và hiện đại.
 26. Đánh giá hiệu quả của chính sách hỗ trợ phát triển nông thôn mới.
 27. Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp tại nông thôn mới.
 28. Xây dựng hệ thống quản lý nông nghiệp thông minh tại các vùng nông thôn mới.
 29. Mô hình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam: Thực trạng, thách thức và giải pháp.
 30. Đánh giá tác động của chính sách xây dựng nông thôn mới đối với sự phát triển kinh tế và xã hội ở Việt Nam.
Không chỉ các đề tài luận văn, Best4team còn cung cấp bộ các đề cương luận văn thạc sĩ hay và chất lượng. Bạn đọc tham khảo ngay kẻo lỡ.

Tổng kết lại, việc xây dựng nông thôn mới là một chủ đề cực kỳ quan trọng và đầy tiềm năng trong việc nâng cao đời sống của người dân nông thôn. Luận văn xây dựng nông thôn mới sẽ là một công cụ hữu ích để khám phá những yếu tố quan trọng khi quá trình xây dựng nông thôn mới. Hy vọng bạn đọc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Best4team trong các bài viết tiếp theo để có thêm nhiều điều bổ ích nữa.

Xem Thêm Các Bài Liên Quan:
0/5 (0 Reviews)
Trần Khánh Ngân
Trần Khánh Ngân
Tôi là Trần Khánh Ngân trưởng phòng nội dung tại Công ty Best4Team. Công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website Best4Team.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

LIÊN HỆ

Nếu bạn chưa biết mình cần cung cấp những thông tin gì thì đừng ngại để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Sau khi trao đổi bạn sẽ nhận được:

 • Sự tư vấn tận tâm về tất cả băn khoăn của bạn
 • Báo giá chi tiết và thời hạn hoàn thành.
 • Quy trình làm việc an toàn Hỗ Trợ Viết Báo Cáo

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.